PROFESJONALNA OBSLUGA

Ubezpieczenia - umowny obowiązek świadczenia ubezpieczyciela na wypadek powstania zdarzeń w życiu, zdrowiu lub mieniu ubezpieczonego; wykonanie obowiązku ubezpieczyciel realizuje poprzez wypłatę odszkodowań lub świadczeń z funduszu tworzonego ze składek wnoszonych przez jednostki zagrożone tymi zdarzeniami.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) - rodzaj ubezpieczeniaumowy ubezpieczenia OC zakład ubezpieczeń przejmuje na siebie ekonomiczne skutki wyrządzonych osobom trzecim szkód, pod warunkiem, że ubezpieczony jest obowiązany do ich naprawienia na podstawie odpowiedzialności deliktowej (za czyny niedozwolone - 415 KC.) lub kontraktowej (za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy - art. 471 KC.) lub za szkody wyrządzone przez osoby, za które ponosi odpowiedzialność przewidzianą przepisami prawa cywilnego. Można je podzielić na obowiązkowe i dobrowolne. Ograniczenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń stanowi tzw.suma gwarancyja . W określonych prawem przypadkach, zakład ubezpieczeń  może dochodzić od ubezpieczającego zwrotu wypłaconego osobie trzeciej odszkodowania (tzw. regres ubezpieczeniowy nietypowy) majątkowego.

Autocasco (AC) -  ubezpieczenie pojazdów mechanicznych od skutków uszkodzenia, zniszczenia i kradzieży.

NW - potoczne określenie umowy ubezpieczenia, której przedmiotem są następstwa nieszczęśliwych wypadków (stąd skrót), jakim w okresie ubezpieczenia uległ ubezpieczony.

PHU KRYSTAN Łódź, ul. Tuszyńska 87 tel./fax (42) 646-44-88